Vua và 1 Tượng hay Vua và 1 Mã chống Vua đơn độc

Quy tắc: Chắc chắn hòa cờ. Không nên cố đánh thêm.

Trường hợp này trọng tài có quyền cho dừng đồng hồ và tuyên bố hòa cờ. Hoặc nếu một bên không chịu hòa mà cứ đánh cù nhầy để mong cho bên kia thua do hết thời gian thì bên kia có thể báo cho trọng tài để trọng tài quyết định hòa cờ ngay.

Chắc chắn hòa cờ

Xan San