tran Joseph 2

Đức Anh

Rigger/Animator

Phụ trách Rigging cho nhân vật và tham gia diễn hoạt trong các dự án phim của XAN SAN ANIMATION.

Other Members

error: