6 (3)

Thảo Nguyễn

Supporter

Mình là hỗ trợ viên tại Xan San Animation. Phụ trách chuẩn bị dụng cụ để thu âm, quay video các bài giảng, hỗ trợ truyền thông và một số công việc hậu kỳ khác.

Other Members