Flashy Flash vs. Gale Wind, Hellfire Flame

Trang 18 - Mangak.net
Trang 19 - Mangak.net
Trang 20 - Mangak.net
Trang 21 - Mangak.net
Trang 22 - Mangak.net
Trang 23 - Mangak.net
Trang 24 - Mangak.net
Trang 25 - Mangak.net
Trang 26 - Mangak.net
Trang 27 - Mangak.net
Trang 28 - Mangak.net
Trang 29 - Mangak.net
Trang 30 - Mangak.net
Trang 31 - Mangak.net
Trang 32 - Mangak.net
Trang 33 - Mangak.net
Trang 34 - Mangak.net
Trang 35 - Mangak.net
Trang 36 - Mangak.net
Trang 37 - Mangak.net
Trang 38 - Mangak.net
Trang 39 - Mangak.net
Trang 40 - Mangak.net
Trang 41 - Mangak.net
Trang 42 - Mangak.net
Trang 43 - Mangak.net
Trang 44 - Mangak.net
Trang 45 - Mangak.net
Trang 46 - Mangak.net
Trang 47 - Mangak.net
Trang 48 - Mangak.net
Trang 49 - Mangak.net
Trang 50 - Mangak.net
Trang 51 - Mangak.net
Trang 52 - Mangak.net
Trang 2 - Mangak.net
Trang 3 - Mangak.net
Trang 4 - Mangak.net
Trang 5 - Mangak.net
Trang 6 - Mangak.net
Trang 7 - Mangak.net
Trang 8 - Mangak.net
Trang 9 - Mangak.net
Trang 10 - Mangak.net
Trang 11 - Mangak.net
Trang 12 - Mangak.net
Trang 13 - Mangak.net
Trang 14 - Mangak.net
Trang 15 - Mangak.net
Trang 16 - Mangak.net
Trang 17 - Mangak.net
Trang 18 - Mangak.net
Trang 19 - Mangak.net
Trang 20 - Mangak.net
Trang 21 - Mangak.net
Trang 22 - Mangak.net
Trang 23 - Mangak.net
Trang 24 - Mangak.net
Trang 25 - Mangak.net
Trang 26 - Mangak.net
Trang 27 - Mangak.net
Trang 28 - Mangak.net
Trang 29 - Mangak.net
Trang 30 - Mangak.net

Flashy Flash

Flashy Flash vs. Saitama

Flashy Flash vs. Gale Wind, Hellfire Flame
Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.