Garou vs. Overgrown Rover

Trang 45 - Mangak.net

Trang 46 - Mangak.net

Trang 2 - Mangak.net

Trang 3 - Mangak.net

Trang 4 - Mangak.net

Trang 5 - Mangak.net

Trang 6 - Mangak.net

Trang 7 - Mangak.net

Trang 8 - Mangak.net
Trang 20 - Mangak.net

Trang 21 - Mangak.net

Trang 22 - Mangak.net

Trang 23 - Mangak.net

Trang 24 - Mangak.net

Trang 25 - Mangak.net

Trang 26 - Mangak.net

Trang 27 - Mangak.net

Trang 28 - Mangak.net

Trang 29 - Mangak.net

Trang 31 - Mangak.net

Trang 32 - Mangak.net

Trang 33 - Mangak.net

Trang 34 - Mangak.net

Trang 35 - Mangak.net

Trang 36 - Mangak.net

Trang 37 - Mangak.net

Trang 38 - Mangak.net

Trang 39 - Mangak.net

Trang 40 - Mangak.net

Trang 41 - Mangak.net

Trang 42 - Mangak.net

Trang 43 - Mangak.net

Trang 44 - Mangak.net

Trang 45 - Mangak.net

Trang 46 - Mangak.net

Trang 47 - Mangak.net

Trang 48 - Mangak.net

Trang 49 - Mangak.net

Trang 50 - Mangak.net

Trang 51 - Mangak.net

Trang 52 - Mangak.net

Trang 53 - Mangak.net

Trang 54 - Mangak.net


Garou

Garou vs. Golden Ball, Spring Mustachio

Garou vs. Tanktop Master

Garou vs. Metal Bat

Garou vs. Death Gatling, Smile Man, Stinger, Chain'n'toad, Wild Horn, Glasses, Shooter, Gun Gun

Garou vs. Genos

Garou vs. Bang, Bomb

Garou vs. Overgrown Rover

Garou vs. Orochi

Garou vs. Superalloy Darkshine

Garou vs. Flashy Flash

Garou vs. Saitama
Xan San

Senior Animator

Anh hiện là Senior Animator làm việc TỰ DO, từng tham gia nhiều dự án phim, game... Và có niềm đam mê rất lớn trong việc truyền thụ lại kiến thức tới mọi người. Vì vậy anh tạo ra XAN SAN ANIMATION với mục đích truyền lại toàn bộ kiến thức của anh cho các bạn yêu thích Diễn Hoạt và Làm Phim Hoạt Hình.