Saitama vs. Thú Vương

Trang 12 - Mangak.net

Trang 13 - Mangak.net

Trang 14 - Mangak.net

Trang 15 - Mangak.net

Trang 16 - Mangak.net

Trang 5 - Mangak.net

Trang 6 - Mangak.net

Trang 12 - Mangak.net

Trang 13 - Mangak.net

Trang 14 - Mangak.net

Trang 15 - Mangak.net

Trang 16 - Mangak.net

Trang 17 - Mangak.net

Trang 18 - Mangak.net

Trang 19 - Mangak.net

Trang 20 - Mangak.net

Trang 22 - Mangak.net

Trang 23 - Mangak.net


Saitama

Saitama vs. Vaccine Man

Saitama vs. Crablante

Saitama vs. Marugori (Titan)

Saitama vs. Cư Dân Lòng Đất

Saitama vs. Mosquito Girl

Saitama vs. Thú Vương

Saitama vs. Carnage Kabuto

Saitama vs. Đầu Búa

Saitama vs. Sonic

Saitama vs. Genos

Saitama, Genos, Bofoi, Bang vs. Thiên Thạch Khổng Lồ

Saitama vs. Boros

Saitama vs. King

Saitama vs. Garou