Vua và Hậu chống Vua và Xe

Quy tắc: Bên có Hậu sẽ thắng. Phải tách được Xe đối phương ra khỏi Vua đối phương, rồi tìm cách chiếu Vua bắt Xe.


Ví dụ 1


Bài tập

Trắng đi trước và thắng

https://lichess.org/study/P3p4GWCG/c4qZACHG


Hướng dẫn giải bài tập

* Lưu ý: Dưới đây chỉ là đáp án tham khảo, bạn nên tự giải trước khi xem đáp án này.

 

Xan San