duc anh

Đức Anh

Animator

“ Trung tâm tốt, giáo án hợp lý, người dạy có tâm, có tầm, rất có chất lượng, sau khi tham gia khóa học, tui đã trở thành 1 animator chỉ trong 4 tháng …. Very GOOD! ”